Klíčové aktivity

KA 01

Příprava prostředí pro  šíření a popularizaci výsledků vědy a výzkumu


V rámci klíčové aktivity bude vytvořen metodický interaktivní portál pro popularizaci VaV v rámci cílových skupin v ČR se zaměřením na spolupracující organizace, umožňující spolupráci cílových skupin na poli šíření výsledků výzkumu a vývoje.

Portál bude prostřednictvím webového rozhraní poskytovat informace o probíhajících aktivitách projektu a prezentaci výsledků a výstupů projektu. Prostředí umožní cílovým skupinám učitelů a žáků aktivní využívání výsledků, které vzniknou v průběhu realizace klíčových aktivit, ve výuce přírodovědných a technických oborů, tj. bude sloužit jako interaktivní prostředí pro výuku. Současně bude sloužit jako komunikační nástroj pro další podporu mimořádně nadaných studentů v přírodních vědách.

 


KA 02

Podpora vzdělávání a zvyšování kompetencí v metodách a formách šíření výsledků vědy a výzkumu a tvorbě ICT forem výukových modulů


Cílem aktivity je další vzdělávání a zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků a studentů VŠ se zaměřením na oblasti popularizace a komunikace a šíření výsledků vědy a výzkumu do praxe.

V rámci realizace klíčové aktivity se uskuteční další vzdělávání akademických pracovníků výzkumu a vývoje, se zaměřením na tato témata:
 • Podpora ICT se zaměřením na tvorbu multimediálních studijních opor pro žáky ZŠ, SŠ a VOŠ pro využití moderních prostředků ICT ve výuce
 • Lektorské a komunikační dovednosti
 • Anglický jazyk - vzdělávání v oblasti zavádění výuky cizích jazyků do přírodovědných a technických oborů pro ZŠ/SŠ/VOŠ
 • Aktivizující metody výuky
 • Výzkumné metody a statistická vyhodnocení dat


 

KA 03

Výměna zkušeností a podpora sdílení dobré praxe při zprostředkovávání výsledků vědy a výzkumu


Aktivita rozvíjí aktivní spolupráci a efektivní sdílení dobré praxe ve vědě a výzkumu. Cílem je získání relevantních informací, které umožní návrhy a přípravu dlouhodobých, systematických aktivit pro tvorbu badatelsky orientovaného opakujícího se vzdělávání a prohloubí znalosti pracovníků VaV v oblasti badatelsky orientované výuky a práce s mimořádně nadanými žáky.

V rámci klíčové aktivity se uskuteční tyto dílčí aktivity:

 • přednášky a workshopy zahraničních odborníků pro cílovou skupinu pedagogů a studentů VŠ (celkem 13 workshopů za účasti zahraničních odborníků v oborech chemie, matematika a informatika a výpočetní technika);
 • konference (v rámci dílčí aktivity bude podporována účast akademických pracovníků a VŠ studentů na vědeckých konferencích především se zaměřením na problematiku didaktiky přírodních věd a zprostředkování VaV v rámci ČR a EU)
 • stáže pedagogů a studentů VŠ (v rámci dílčí aktivity budou podpořeny krátkodobé zahraniční stáže akademických pracovníků a studentů VŠ na zahraničních VaV pracovištích)KA 04

Metodická a materiální příprava podpory badatelsky orientované výuky a popularizace přírodovědných a technických oborů


V rámci této klíčové aktivity budou prováděny činnosti směřující k metodické přípravě podpory vzdělávání a popularizace přírodovědných oborů a tvorba badatelsky orientovaných výukových modulů. Tvůrci materiálů budou akademičtí pracovníci a doktorandi (studenti VŠ), kteří budou spolupracovat s konzultanty, učiteli ZŠ, SŠ a VOŠ, čímž bude zajištěno propojení a sdílení dobré praxe mezi školou a VaV institucí.

V rámci aktivity vzniknou tyto druhy materiálů:

 • Metodiky, badatelské návody a pracovní listy;
 • Badatelská videa;
 • E-learningová cvičení.KA 05

Popularizace výzkumu a vývoje a vzdělávání v přírodovědných a technických oborech a podpora práce s mimořádně nadanými studenty


Cílem aktivity je podpora přímé práce s cílovou skupinou žáků nad rámec vyučovacího procesu. Snahou je zatraktivnit nejen výuku přírodovědných a technických oborů ale obory jako takové za pomoci zvyšování kompetencí pedagogů v podpoře mimoškolních činností žáků, vyhledávání nadaných žáků v rámci cílených akcí a další práce s těmito nadanými žáky přímo v prostředí vědecko-výzkumného pracoviště a podpora další samostatné činnosti formou distančních podpor.

Dílčí aktivity:
 • Workshopy pro učitele ZŠ, SŠ a VOŠ a studenty VŠ
 • Projektové dny na školách
 • Otevřené laboratoře
 • Distanční podpora
 • Badatelská akce (Fyzika pod otevřeným nebem)
 • Péče o individuální talenty

 


KA 06

Závěrečná evaluace a konference


Aktivita je zaměřena na závěrečné vyhodnocení přínosu navržených metodik a připravených materiálů a na podporu nadaných žáků a rozvoj dlouhodobé spolupráce základních, středních a vyšších odborných škol s vědeckými pracovišti vysoké školy.

Závěrečná evaluace
Evaluace činností realizovaných v rámci aktivit projektu, zejména vyhodnocení systémů dlouhodobých, opakujících se vzdělávacích a volnočasových aktivit zaměřených na přírodovědné a technické vzdělávání a podporu nadaných žáků ZŠ, SŠ a VOŠ. Evaluace bude probíhat pomocí webového portálu projektu. Evaluace se zúčastní všechny cílové skupiny projektu.

Konference
Konference bude zaměřená na zhodnocení výstupů projektu (výsledků závěrečné evaluace) a rozvoj dlouhodobé spolupráce středních škol, základních škol, vyšších odborných a vysokých škol vedoucí k udržení a zvýšení zájmu žáků středních a základních škol o studium technických a přírodovědných oborů VŠ a o vědu a o výzkum.